BijzonderStrafrecht Advocatuur
Afbeelding1.png

Over

Privacybeleid

 

Uw privacy is voor BijzonderStrafrecht Advocatuur van groot belang. Wij houden ons dan ook aan privacy regelgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring wordt in het kort beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Ons privacybeleid is van toepassing op alle dienstverlening, overeenkomsten en websitebezoeken met BijzonderStrafrecht Advocatuur, gevestigd te Amsterdam.

Omschrijving persoonsgegevens

BijzonderStrafrecht Advocatuur verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens

 • geslacht

 • e-mailadres

 • (mobiel) telefoonnummer

 • faxnummer

 • geboortedatum

 • geboorteplaats

 • BSN

 • gegevens KVK

 • BTW-nummer

 • IBAN-nummer

Doeleinden persoonsgegevens

BijzonderStrafrecht Advocaten verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;

 • de werving- en selectie van medewerkers;

 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;

 • het verbeteren en innoveren van onze dienstverlening;

 • het bepalen van strategie en beleid;

 • het uitvoeren van marketingactiviteiten en communicatie met onze cliënten en andere partijen, waaronder het versturen van onze nieuwsbrief;

 • het uitvoeren van wettelijke verplichtingen (o.a. WWFT);

 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking BijzonderStrafrecht Advocaten, haar relaties en haar medewerkers.

De verwerkingsgrondslagen

Wij bewaren en gebruiken de persoonsgegevens in één of meerdere van de navolgende gevallen:

 • wanneer gegevens rechtstreeks door betrokkene worden opgegeven;

 • wanneer sprake is van toestemming van de betrokkene;

 • wanneer de verwerking noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;

 • wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons als verwerkingsverantwoordelijke rust;

 • wanneer bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Verwerking van persoonsgegevens

We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens. We verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij u hiervoor toestemming heeft verleend, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, transactie en dienst of wanneer we dit op basis van de wet moeten of mogen doen.

Gegevensbeveiliging

BijzonderStrafrecht Advocatuur maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens en de toegang van de systemen waarin deze gegevens verwerkt worden. Datalekken lossen we op, registeren we en melden we aan de toezichthouder en aan u als het nodig is. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

 • Het laten corrigeren van fouten

 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

 • Intrekken van toestemming

 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

U kunt BijzonderStrafrecht Advocatuur vragen om inzage in de gegevens die van u zijn vastgelegd. Ook kunt u ons verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsen, aan te vullen of te verwijderen. 

Links naar andere websites van derden

Op onze internetpagina wordt ook verwezen naar andere websites middels links. Ons privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacybeleid van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Data voortkomend uit het uitvoeren van overeenkomsten worden bewaard conform de wettelijk benodigde termijn. Motivatiebrieven en curricula vitae worden tot vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure bewaard en daarna vernietigd.

Wijzigingen in privacybeleid

De regelgeving op het gebied van privacy verandert regelmatig. Wijzigingen in ons privacybeleid zullen we op onze website publiceren.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.