BijzonderStrafrecht Advocatuur
Afbeelding1.png

Hulp bij

Klokkenluiden 

 

BijzonderStrafrecht Advocatuur adviseert ondernemingen waarbinnen de klok wordt geluid, maar ook klokkenluiders en beklaagden.
 

Ondernemingen

BijzonderStrafrecht Advocatuur adviseert ondernemingen onder meer over:

 • Belang van een (interne) klokkenluidersregeling 
 • Aandachtspunten bij de inrichting van een interne meldingsprocedure
 • Consequenties van een klokkenluidersmelding (intern of extern) voor de onderneming
 • Gevolgen Wet Huis voor klokkenluiders voor werkgevers en ondernemingsraad
 • Interne onderzoeken in geval van een (vermoeden van een) misstand
 • Reputationele aspecten
   

Klokkenluidersregelingen

Vanaf 1 juli 2016 zijn bedrijven, waar ten minste 50 personen werkzaam zijn, verplicht te beschikken over een procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen het betreffende bedrijf.

BijzonderStrafrecht Advocatuur adviseert ondernemingen op het vlak van compliance met relevante wet- en regelgeving en ondersteunt bij het opstellen dan wel aanscherpen van en implementeren van interne meldingsprocedures (waaronder een klokkenluidersregeling).
 

Vertrouwenspersoon

Bedrijven kunnen ervoor kiezen de meldingen in het kader van een klokkenluidersregeling extern onder te brengen. In een dergelijk geval kan BijzonderStrafrecht Advocatuur optreden als externe vertrouwenspersoon.
 

melding

BijzonderStrafrecht Advocatuur biedt aan ondernemingen bijstand in geval binnen hun organisatie de klok wordt geluid en begeleidt onderzoeken die uit die klokkenluidersmeldingen voortvloeien.
 

strafrechtelijke procedure 

Indien de melding van een misstand uitmondt in een strafzaak staat BijzonderStrafrecht Advocatuur ondernemingen bij in de verschillende fasen van het strafproces. 
 

Klokkenluiders

BijzonderStrafrecht Advocatuur adviseert klokkenluiders over:

 • (Rechts)positie van klokkenluiders
 • Rol van de klokkenluiders in het strafproces
 • Rechten en plichten van klokkenluiders
 • (Strafrechtelijke) risico’s voor klokkenluiders
 • Melden bij het OM / toezichthouder door klokkenluiders
 • (on)Mogelijkheden van strafrechtelijke bescherming en beloning voor klokkenluiders

Tevens staan we klokkenluiders bij die in strafrechtelijke procedures worden betrokken als getuige dan wel als verdachte en voorzien we hen van bijstand in elke fase van het strafproces.
 

Beklaagden

De afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor klokkenluiders en hun positie. Misstanden en de melding ervan raken echter niet alleen de klokkenluider zelf. Ook degene waarover de klok wordt geluid (de beklaagde) en de organisatie die de klok hoort luiden worden hierdoor getroffen.

BijzonderStrafrecht Advocatuur adviseert beklaagden over hun rechtspositie en de gevolgen van een mogelijke strafrechtelijke procedure.