BijzonderStrafrecht Advocatuur
Afbeelding1.png

Financieel-economisch strafrecht

Financieel-economisch Strafrecht

 

BijzonderStrafrecht Advocatuur geeft advies en verleent juridische bijstand in financieel-economische strafzaken. Wij staan particulieren, ondernemingen (hun bestuurders) en professionals bij die in aanraking (dreigen te) komen met het strafrecht.

Wij adviseren cliënten voorafgaand aan een mogelijk onderzoek naar fraude, omkoping, milieu, arbeids- en bedrijfsongevallen, sanctieregelgeving en cyber-incidenten, en bepalen in overleg de te volgen strategie en proberen procederen te voorkomen.

Gelet op de ingrijpendheid en omvang van dit soort onderzoeken, wordt bij de advisering tevens het gevaar voor reputatieschade, publiciteit en de continuïteit van de bedrijfsvoering betrokken. 

Ook adviseren wij ondernemingen bij (vermoedens van) interne fraude en begeleiden bij interne onderzoeken naar mogelijke compliance inbreuken.

Lees hieronder meer over het soort zaken dat wij behandelen:

Fraude

'Fraude' kan een breed scala aan strafbaar gestelde gedragingen omvatten. Het gaat hierbij meestal om verdenkingen van strafbare feiten als: valsheid in geschrift, oplichting en/of witwassen. BijzonderStrafrecht Advocatuur verleent bijstand in uiteenlopende fraudezaken, onder meer tijdens FIOD-verhoren, bij doorzoekingen en ter zitting. Daarnaast wordt geadviseerd over zaken als reputationele aspecten, conservatoir beslag en/of ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.

Omkoping

Corruptie en de bestrijding ervan staan hoog op de agenda bij de vervolgende instanties. Talloze bedrijven zijn onderworpen aan hoge boetes en andersoortige sancties die een zeer negatieve impact op hun bedrijfsvoering en reputatie hebben gehad. Megaschikkingen met bedrijven ter zake van omkoping in het buitenland en omkopingszaken tegen individuen, waaronder prominente vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en politiek, haalden headlines in de media. BijzonderStrafrecht Advocatuur adviseert bij (verdenking van) ambtelijke omkoping, niet-ambtelijke omkoping dan wel andersoortige integriteitsschendingen.


Milieu

Het milieustrafrecht krijgt steeds meer aandacht nu de bescherming van het milieu aan terrein wint. Steeds vaker wordt handhavend opgetreden of worden bedrijven en particulieren strafrechtelijk vervolgd voor een veelheid aan milieuovertredingen. BijzonderStrafrecht Advocatuur adviseert en verleent bijstand aan bedrijven, hun functionarissen en overheden die geconfronteerd worden met onderzoeken naar vermoedens van overtredingen op onder meer de navolgende terreinen: afvalstoffen (EVOA), asbest verwijderen, bodem-, lucht- en waterverontreiniging, geluidshinder, gevaarlijke stoffen en vergunningvoorschriften. Deze bijstand kan plaatsvinden in de vorm van het optreden als verdediging in een strafzaak, maar ook in het adviseren van ondernemingen waar (nog) geen overtredingen hebben plaatsgevonden en het geven van trainingen over hoe om te gaan met toezichthouders en opsporingsautoriteiten. Ook wordt bijstand verleent in uit milieuzaken voortvloeiende ontnemingsprocedures.


Arbeidsomstandigheden

Arbeids- of bedrijfsongevallen worden vaak ook onderzocht door toezichthouders en politie, en kunnen uiteindelijk leiden tot bestuurlijke handhaving en strafrechtelijke vervolging van het bedrijf en van betrokken personen en functionarissen. BijzonderStrafrecht Advocatuur voorziet bedrijven en werknemers van bijstand in geval overtredingen van arbeidsomstandighedenregelgeving. In dergelijke gevallen wordt onder meer geadviseerd over: het uitvoeren van een incidentenonderzoek en opstellen van een incidentenrapport, hoe om te gaan met toezichthoudende instanties en opsporingsautoriteiten (Inspectie SZW, Inspectie Leefomgeving en Transport, politie, FIOD en Openbaar Ministerie), gevolgen van bestuursrechtelijke handhaving dan wel strafrechtelijke vervolging, onderzoeken van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OvV) en reputatiemanagement.Sanctieregelgeving

Internationale sancties zijn politieke instrumenten die door staten in hun buitenland- en veiligheidsbeleid worden ingezet als reactie op schendingen van het internationaal recht of mensenrechten. Ze vormen ook een belangrijk wapen in de strijd tegen terrorisme. Naleving van sanctieregelgeving wordt steeds relevanter: de Nederlandse douane en het Openbaar Ministerie lopen in Europa aan kop met daadwerkelijke handhaving van sanctieregelgeving. Deze regelgeving vindt zijn oorsprong meestal in het internationale recht en is relatief complex. Sanctieregelgeving volgt naar zijn aard de internationale politieke ontwikkelingen en is daardoor doorlopend in verandering. Dat maakt het voor (rechts)personen alsook voor medewerkers van de douane, leden van de rechterlijke macht en het openbaar ministerie lastige materie. De aansprakelijkheidsrisico’s bij niet-naleving zijn aanzienlijk. Niet alleen kunnen goederen worden ingenomen, ook dreigt er strafvervolging waarbij gevangenisstraffen en hoge boetes geen uitzondering zijn. BijzonderStrafrecht Advocatuur adviseert op het gebied van (overtredingen van) sanctieregelgeving.


Cyber-compliance

Door de ontwikkelingen op het gebied van ICT is een nieuwe vorm van criminaliteit ontstaan. Het inbreken in computers (hacken, computervredebreuk) en het daarbij wijzigen van gegevens en het verstoren van de werking (fraude, sabotage, virussen), het schenden van de intellectuele eigendomsrechten, van geheimen en privacy (diefstal, heling, aftappen), het verspreiden van schadelijke informatie vormen hiervan belangrijke voorbeelden. BijzonderStrafrecht Advocatuur adviseert ondernemingen over hun rechten en plichten als het gaat om de bescherming tegen computercriminaliteit, maar ook over gepaste (re)acties bij (vermoedens van) een incident.