BijzonderStrafrecht Advocatuur
Afbeelding1.png

Expertises

Bestuurs(straf)recht

 

BijzonderStrafrecht Advocatuur adviseert, begeleidt en procedeert in zaken op het gebied van het zogenaamde bestuursstrafrecht, waarbij straffen plaatsvindt in een bestuurlijke context en dus buiten het strafrecht.

Toezicht & Handhaving

Door het uitoefenen van toezicht en handhaving bij constatering van een overtreding waakt de overheid over de naleving van wetten en regels. Aan handhaving gaat een toezichtstraject vooraf. Toezicht leidt slechts in bepaalde gevallen tot een handhavingsbesluit. BijzonderStrafrecht Advocatuur staat ondernemingen bij in het gehele handhavingstraject dat begint met toezicht. Wij adviseren en verlenen bijstand in onderzoeken van toezichthouders, bestuursrechtelijk handhaven en hieruit voortvloeiende procedures, zoals bestuursrechtelijke bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures. We adviseren onder meer over bevoegdheden van toezichthouders, begeleiden indien u wordt geconfronteerd met bestuurlijke handhaving, tijdens eventueel overleg of vertegenwoordigen in de gang naar de rechter.

Bestuurlijke sancties

Wij staan u bij met advies in geval van (dreiging van) de toepassing van bestuurlijke sancties in de vorm van een last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, bestuurlijke boete of overige bestuurlijke sancties zoals een bouwstop of het intrekken van een vergunning.

Bibob-procedures

Heeft u een vergunning of subsidie aangevraagd en is een Bibob-onderzoek gestart? Of wordt uw vergunning- of subsidieaanvraag geweigerd dan wel ingetrokken met een beroep op de Wet Bibob? BijzonderStrafrecht Advocatuur verleent bijstand en voorziet in strategisch advies in zogenaamde Bibob-procedures. Indien op basis van een Bibob-advies een vergunning of subsidie wordt geweigerd of ingetrokken, kan bezwaar hiertegen gemaakt worden bij het betreffende bestuursorgaan. Ook is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen tegen een negatief Bibob-besluit. Vanwege de in het bestuursrecht geldende termijnen adviseren wij u in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen.

Wob-procedures

Via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan openbaarmaking worden bewerkstelligd van tot dan toe niet-openbare informatie. Door middel van een Wob-verzoek kan bij een bestuursorgaan openbaarmaking van informatie die is neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid worden verzocht. Een Wob-verzoek kan in bepaalde gevallen ook gedaan worden waar het gaat om informatie met een strafrechtelijk tintje. Succesvolle voorbeelden hiervan betreffen onder andere Quote die informatie heeft opgevraagd over de onderhandelingen over de schikking tussen het Openbaar Ministerie en SBM Offshore en RTL Nieuws die documenten die betrekking hebben op het inhuren van advocaten voor politieverdachten en politiegetuigen in de zaak Mitch Henriquez. Ook is bij het Ministerie van Justitie een uitgebreid Wob-verzoek gedaan ten aanzien van het onderwerp ‘hoge en bijzondere transacties’. BijzonderStrafrecht Advocatuur staat in Wob-procedures partijen bij die met een Wob-verzoek toegang willen krijgen tot informatie in handen van de overheid. Wij stellen Wob-verzoeken en voeren, indien nodig, bezwaar, voorlopige voorzieningen- en beroepsprocedures met als doel de openbaarmaking van overheidsinformatie. Ook verlenen we advies over de toepassing van de Wob.