BijzonderStrafrecht Advocatuur
Tegels blauw website.png

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

van de kostenmaatschap BijzonderStrafrecht Advocatuur en de daarbij aangesloten advocaten

Organisatie

 1. BijzonderStrafrecht Advocatuur is een kostenmaatschap, bestaande uit de advocaten:

  mr. J. Boonstra-Verhaert h.o.d.n. BijzonderStrafrecht Advocatuur KvK-nummer 71904921)
  mr. dr. C. Buisman h.o.d.n. Dr. Caroline Buisman, advocaat (KvK-nummer 63050870)

   
 2. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld ten behoeve van de kostenmaatschap en de daarbij aangesloten advocaten, hierna te noemen 'de advocaten'.
   
 3. De advocaten stellen zich tot doel het beoefenen van de advocatuur. Iedere advocaat werkt voor eigen rekening en risico.

  De opdracht
   
 4. Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan en aanvaard door één van de  (behandelende) advocaten waarna de overeenkomst (van opdracht) pas tot stand komt. Geen enkele opdracht zal worden aanvaard door meerdere advocaten of door de kostenmaatschap als zodanig, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
   
 5. Indien BijzonderStrafrecht Advocatuur derden inschakelt bij de uitvoering van opdrachten, dan is BijzonderStrafrecht Advocatuur jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor fouten die door deze derden zijn gemaakt. De met de inschakeling van derden gemoeide kosten zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

  Toepasselijkheid
   
 6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die gegeven worden aan de advocaten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
   
 7. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

  Uitvoering en opdracht
   
 8. Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud ervan geen rechten ontlenen.
   
 9. De opdrachtgever stemt ermee in dat de contracterende advocaat (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door een of meer andere advocaten onder diens verantwoordelijkheid.
   
 10. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De opdrachtgever aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
   
 11. Een opdracht wordt pas door de advocaat uitgevoerd nadat betaling van het overeengekomen voorschot heeft plaatsgevonden, tenzij tevoren schriftelijk anders is overeengekomen. Eventueel betaalde voorschotten worden verrekend met de einddeclaratie in het kader van de opdracht.
   
 12. De opdrachtgever verleent, tenzij het tegendeel schriftelijk wordt afgesproken, toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en emailtoepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld.
   
 13. De opdrachtgever geeft toestemming om verstrekte gegevens binnen BijzonderStrafrecht Advocatuur te verwerken en zo nodig ter kennis te brengen van ingeschakelde derden.

  Bewaartermijnen
   
 14. BijzonderStrafrecht Advocatuur is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. BijzonderStrafrecht Advocatuur staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. Opdrachtgever verleent alle medewerking die voor een goede uitvoering van de opdracht vereist is. De stukken van door of vanwege BijzonderStrafrecht Advocatuur verleende diensten worden na beëindiging van de dienstverlening gedurende vijf jaren bewaard en daarna vernietigd of - indien het originelen betreft - zo mogelijk aan de opdrachtgever verstrekt.
   
 15. De bewaartermijn van dossiers (processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken, relevante correspondentie en overeenkomsten) is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de cliënt of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na ommekomst van de termijn worden de dossiers vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van zo’n afspraak is de maatschap ontslagen van de bewaarverplichting na vijf jaren.

  Declaratie
   
 16. Werkzaamheden en kosten worden, voor zover niet anders is overeengekomen, gedeclareerd in Euro's. Voor te verrichten werkzaamheden kan betaling van voorschotten worden verlangd. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds worden gedeclareerd. Declaraties dienen te worden voldaan zonder korting of verrekening door bijschrijving van het gedeclareerde bedrag binnen de op de declaratie vermelde termijn naar de op de declaratie vermelde bankrekening.
   
 17. BijzonderStrafrecht Advocatuur kan met een opdrachtgever die voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt overeenkomen dat hiervan geen gebruik wordt gemaakt en dat de werkzaamheden op reguliere wijze gedeclareerd worden. In dat geval verklaart de opdrachtgever zich door betaling van ofwel een voorschot ofwel de declaratie akkoord om op betalende basis te worden bijgestaan en geen gebruik te willen maken van de gefinancierde rechtsbijstand.
   
 18. Ingeval door de Raad voor Rechtsbijstand aan de opdrachtgever een toevoeging is verstrekt, is de opdrachtgever voor de werkzaamheden die vallen onder de toevoeging een eigen bijdrage verschuldigd zoals opgelegd door de Raad voor Rechtsbijstand (in plaats van het honorarium genoemd in artikel 11).

  Betaling
   
 19. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
   
 20. Bij overschrijding van de termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien na aanmaning betaling uitblijft zijn er tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Bij een gerechtelijke procedure komen hier voorts de proceskosten bij.
   
 21. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.
   
 22. De uurtarieven die BijzonderStrafrecht Advocatuur hanteert, worden jaarlijks in de maand januari geïndexeerd. De indexeringsmaatstaf wordt op verzoek verstrekt.

  Derdengelden
   
 23. Gelden die de betrokken advocaat ten behoeve van de cliënt onder zich heeft, worden geplaatst op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden BijzonderStrafrecht Advocatuur NL .... 

  Aansprakelijkheid
   
 24. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de contracterende aangesloten advocaten afgesloten   beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico.

  Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 25. Op de dienstverlening is een kantoorklachtenregeling van toepassing. U kunt deze opvragen via info@bijzonderstrafrechtadvocatuur.nl of via de betreffende advocaat.
   
 26. Van geschillen die niet kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur is de bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen.
   
 27. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met BijzonderStrafrecht Advocatuur en/of aangesloten advocaten is het Nederlandse recht van toepassing.

  Opzegging
   
 28. De opdrachtgever heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.
   
 29. De betrokken advocaat heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn op zodanige wijze dat de belangen van de cliënt zoveel mogelijk blijven gediend.
   
 30. Opzegging doet niet af aan de verschuldigdheid van het honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden.

  Overig 
   
 31. Indien aan de Algemene Voorwaarden ook in een andere taal dan in het Nederlands bekendheid wordt gegeven, hebben de in het Nederlands gestelde Algemene Voorwaarden gelding boven de in een andere taal gestelde Algemene Voorwaarden.
   

Algemene voorwaarden d.d. 1 juli 2018